Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Paerdstal Stramproy BV handelsnaam dPs fashion & style, gevestigd aan het Kerkplein 31 6039 GH Stramproy, KvK 13037301 (hierna te noemen dPs fashion & style):

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is dPs fashion & style de (verwerkings)verantwoordelijke.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke

(art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)

De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

U kunt dPs fashion & style bij klachten of vragen benaderen: 
privacy@dpsfashion.nl
Kerkplein 31 6039 GH Stramproy
telefoonnummer 0031 (0)495 562528     

Persoonsgegevens

(art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken – indien bij ons bekend - de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam/Initialen
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IBAN nummer
 • Aankoophistorie van de afgelopen 7 jaar*

*De aankoophistorie gebruiken wij om u beter te leren kennen en u zo informatie te geven gebaseerd op uw wensen. Dit kan in de winkel maar ook via post en email. De gegevens over uw aankoop bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over het product te kunnen beantwoorden. Deze gegevens bewaren we 7 jaar (belastingtechnisch zijn we dit verplicht)                                                                                               

Verwerking van persoonsgegevens

(art 1, sub b Wbp / art 4, lid 2 AVG)

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens

(art 8, sub b Wbp / art 6, lid 1, sub b AVG)

dPs fashion & style vewerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Op onze website, en bij een bezoek aan één van onze winkels, kunt u inschrijven voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief (promotie- en marketingdoeleinden). Hiervoor gebruiken wij met uw toestemming het door uw opgegeven e-mailadres.
 • U kunt bij ons een online contactformulier invullen en daarmee een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we de opmerking/vraag kunnen beantwoorden of contact met u op kunnen nemen. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, emailadres en telefoonnummer.
 • Wij zijn actief op social media als Facebook, Instragram. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om: contact op te nemen,om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, om u te informeren bij deelname aan een actie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichting.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van deze e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemmening.

Derden

(art 1, sub g Wbp / art 4, lid 10 AVG)

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten zij deze gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten.

Beveiligingsmaatregelen

(art 13-14 Wbp / art 32 AVG)

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Camera Beveiliging

Op diverse plekken maken wij gebruik van camera beveiliging. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede reden zijn om beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld politie onderzoek.

Bewaartermijn gegevens

(art 10 Wbp / art 5, lid 1, sub e AVG)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de bewaartermijn van de gegevens zijn wij uit gegaan van de bewaartermijn voor de Belastingdienst, te weten 7 jaren.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in “Rechten van de betrokkenen”.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met dPs fashion & style:
privacy@dpsfashion.nl